Rumik

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА УСЛУГИ

чрез Онлайн магазина на „РУМИК“ ООД (rumik.bg)

Добре дошли в Онлайн магазина на „Румик“ ООД на адрес www.rumik.bg (наричан също „Онлайн магазина/ът“, „Магазина/ът на „Румик“ ООД или „Уеб сайта/ът“).

Онлайн магазинът на „Румик“ ООД е уеб сайт, управляван от търговското дружество „Румик“ ООД е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и е със следните идентификационни данни:

фирма: „Румик“ ООД,

ЕИК: 130840417;

номер по БУЛСТАТ: .BG130840417..;

ДДС номер: ..................................;

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Мара Бунева“ № 29.

представлявано от Румен Благоев Тодоров и Весела Михайлова Тодорова – поотделно;

тел.: …8399040…………;

e-mail: .office@rumik.bg…..;

web site: rumik.bg

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Румик" ООД (наричан също rumik.bg, „онлайн магазина/ът“, „магазина/ът на „Румик“ ООД или „уеб сайта/ът) от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн ............. superhosting.bg.. и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "Румик" ООД (наричани също краткост Услуги/те).

Достъпът до този Уеб сайт и продажбата на продуктите и услугите, които се предоставят чрез него („Услугите“), се подчиняват и са предмет на настоящите условия и предупреждения („Общи условия за продажба и предоставяне на услуги“)

Насърчаваме Ви да прочетете внимателно условията по-долу, тъй като разглеждайки и поръчвайки продуктите, Вие се съгласявате да ги спазвате.

Чрез използването на Уеб сайта, чрез закупуването на продукти от Магазина на „Румик“ ООД или чрез използването на каквито и да е Услуги от Уеб сайта, Вие приемате и се съгласявате: с настоящите Общи условия за продажба и предоставяне на услуги, включително с измененията, внасяни периодично в тях; с Декларацията за поверителност на „Румик“ ООД (вж. раздел „Политика за защита на личните данни“ по-долу), както и с приложимите правила и условия или откази от отговорност с позоваване тук.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на rumik.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия за продажба и предоставяне на услуги чрез Онлайн магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg) представляват цялото споразумение между Вас и „Румик“ ООД (rumik.bg) и са условията на договора за покупко-продажба и/или предоставяне на услуги, сключен между Вас и „Румик“ ООД (rumik.bg).

Чрез електронна поръчка от Онлайн Магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg) могат да бъдат закупувани само стоки, за които е указано, че са налични и за които системата позволява да бъдат добавени в пазарската кошница на ползвателя.

Достъпът до Уеб сайта е разрешен за ограничен период от време, като „Румик“ ООД (rumik.bg) си запазва правото да преустанови предоставянето на стоките/услугите или да внася изменения в тях без предизвестие.

„Румик“ ООД (rumik.bg) не носи отговорност, ако Уеб сайтът е недостъпен в определен момент или период от време.

„Румик“ ООД (rumik.bg)  има право периодично да ограничаваме достъпа до целия Уеб сайт или определени раздели в него. В случай че Уеб сайтът съдържа препратки към уеб сайтове на трети страни, то „Румик“ ООД (rumik.bg) не поема отговорност за тях и за тяхното съдържание.

„Румик“ ООД (rumik.bg) Ви уведомява, че може да внася промени, корекции, допълнения или да отмени отчасти или изцяло настоящите общи условия, като публикува тяхната нова версия с указване на датата на извършването на измененията и датата на тяхното влизане в сила.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

В настоящия раздел е представена политиката, която „Румик“ ООД (rumik.bg) прилага при обработката на личните Ви данни.

С използването на този уебсайт и предоставяйки личните си данни Вие се съгласявате с описаните в настоящия раздел практики и декларирате, че предоставените от Вас данни са верни, точни и пълни.

При промяна в предоставените от Вас данни Вие се задължавате да уведомите за това „Румик“ ООД (rumik.bg), като коригирате неактуалните данни и попълните актуалните си данни в акаунта/профила си.

В противен случай „Румик“ ООД (rumik.bg) ще счита за актуални, предоставените от Вас преди настъпването на промяната данни, поради което всички пратки, уведомления, покани, съобщения и др. кореспонденция, ще се считат връчени на последния, посочен от Вас, адрес и/или е-mail и „Румик“ ООД (rumik.bg) няма да носи отговорност за неизпълнение на договора, респ. поръчката, намиращо се в причинна връзка с промяната на данните Ви и неуведомяването на „Румик“ ООД (rumik.bg) за тази промяна, като например, но не само: за недоставяне на стоките на адреса Ви в срок; за недоставяне на стоките на актуалния Ви адрес и др. последствия, представляващи неизпълнение, поради неточност, непълнота или несъответствие на предоставените от Вас данни.

С използването на този Уеб сайт и предоставяйки личните си данни (три имена, адрес, телефон, e-mail адрес – адрес на електронна поща, потребителско име, парола и др.) Вие изразявате своето изрично съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани, съхранявани и предоставяни от „Румик“ ООД (rumik.bg) по реда и при условията, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия Регламент за Защита наличните данни (ЕС) 2016/679.

Използвайки този уеб сайт Вие потвърждавате, че сте запознат с основанията и целите за предоставянето на личните данни, обработването им; срока на съхранение и обработка; предоставянето им на трети страни, а именно, че основанията за предоставяне на личните данни и Вашето съгласие за предоставянето им произтичат от качеството Ви на страна по договор за покупко-продажба на стоки; основават се на сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки; свързани са със защита на интересите Ви като клиент, гарантирани от българското законодателство или приложимото право на ЕС; свързани са със защита на легитимния интерес на администратора, когато той не противоречи на законните интереси на физическото лице; произтичат от законово задължение за обработка на данните, в това число изпълнение задълженията на администратора на лични данни, произтичащи от приложимото българско законодателство и правото на ЕС (без да са изчерпателно изброени: (Търговски закон; Закон за счетоводството; ЗДДС, Закон за защита на личните данни, ЗДДФЛ и др.); срок: законово определения срок, свързан със съхранението и обработката на счетоводни документи и договори за покупко-продажба.

Ползвайки настоящия уеб сайт и предоставяйки личните си данни Ви еизразявате съгласието си и за предоставяне на всички или част от личните Ви данни на трети лица, доколкото това е необходимо във връзка с изпълнението на посочения по-горе договор за покупко-продажба или на други задължения на „Румик“ ООД (rumik.bg), произтичащи от закона,  в това число, но не само: държавни органи; Национална Агенция по приходите; Национален осигурителен институт; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; външни дружества, предоставящи на работодателя правни, данъчни, банкови, счетоводни, други свързани с дейността услуги. Вие сте информирани и, че предоставянето на личните ми данни е изискване, необходимо за целите на Закона за счетоводството при издаване на счетоводен документ (фактура, разписка, договор, др. документ) по повод сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба, сключен чрез настоящия уеб сайт.Използвайки Уеб сайта и предоставяйки личните си данни Вие давате също така безусловното си и неотменимо съгласие „Румик“ ООД (rumik.bg) да предоставя личните Ви данни и информация, от която можете да бъде индивидуализирани, на обслужващата плащанията, във връзка с договора между Вас и „Румик“ ООД (rumik.bg), банка, както и „Румик“ ООД (rumik.bg) и обслужващата плащанията по договора между Вас и „Румик“ ООД (rumik.bg) банка да бъдат уведомявани от обслужващите плащанията банки, платежни картови мобилни, системни и други оператори и обработващи данни в страната и чужбина за състоянието по картовата Ви сметка, включително да бъдат информирани за покритието и лимитите по Вашата карта/сметка.

„Румик“ ООД (rumik.bg) Ви информира, че Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, изрично предвидени в Закона за защита на личните данни, Общия Регламент за Защита наличните данни (ЕС) 2016/679 или друг закон.

„Румик“ ООД (rumik.bg) Ви информира, че стриктно ще се придържа към задължението си за защита на личните данни.

Ползвайки настоящия уеб сайт и предоставяйки личните си данни Вие потвърждавате, че предоставяте доброволно своите лични данни на „Румик“ ООД (rumik.bg), като изразявате съгласието си същите да бъдат обработвани и предоставяни на трети лица, както е посочено по-горе.

Ползвайки настоящия уеб сайт и предоставяйки личните си данни Вие потвърждавате, че сте информирани за правата си, предвидени в Закона за защита на личните данни и в Общия Регламент за Защита наличните данни (ЕС) 2016/679, включително за правото Ви на достъп; коригиране на неточните лични данни; възражение; ограничаване; изтриване на всички или част от свързаните с Вас лични данни, както и за правото Ви на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено. Вие също така сте уведомени и изразявате съгласието си, като субект на лични данни, да бъдете обект на решение, основаващо се на автоматизирано обработване, включващо профилиране; уведомени сте за задължението на администратора на лични данни, в случаите на автоматизирано обработване, включващо профилиране, да прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и легитимните Ви интереси, като субект на данните, както и за правото на човешка намеса от страна на администратора, както правото Ви да изразите гледната си точка и да оспорите решението.

Ползвайки настоящия уеб сайт Вие се считате за уведомени за правото и възможността, в качеството си на субект на лични данни, пи смисъла на Общия Регламент за Защита наличните данни (ЕС) 2016/679, да се обрнете към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни и с упражняването на Вашите права, съгласно регламент (ЕС) 2016/679, както и че всички свои искания, свързани с упражняването на посочените по-горе Ваши права, можете да отправя до администратора на лични данни, чрез длъжностното лице по защита на данните, което е със следните координати за връзка: e-mail: …

Ползвайки настоящия уеб сайт Вие се считате за уведомен за правото Ви на сигнал или жалба пред Комисията за защита на личните данни; съда или друг компетентен орган.

 

НЕЛИЧНИ ДАННИ И „БИСКВИТКИ“

Ние събираме и информация, която не подлежи на идентифициране, но в определен етап може да бъде свързана с Вашите лични данни – това може да бъде Ваше потребителско име, IP адрес, географски данни, тип на операционна система, език, парола, предпочитания за търсене, свързани с конкретни търсения, както и други общи данни. За да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата използваме „бисквитки“ (cookies) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и не съхраняваме индивидуални „бисквитки“. Имаме достъп само до обобщена информация за „бисквитки“ за функционални цели. Можем да споделяме с трети страни информация, която включва: брой посещения на rumik.bg; брой посетители на всяка страница от rumik.bg; имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на посетителите на rumik.bg.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Трябва да сте навършили 18 години (когато е приложимо – да се пълнолетен), за да използвате Услугите, предоставяни чрез този уеб сайт. Не трябва да използвате уеб сайта по начин, който ще доведе или може да доведе до прекъсване на достъпа или повреда в сайта. Декларирате, че Вие, а не нашият уеб сайт, носите отговорност за всички електронни съобщения и съдържание, които са ни изпратени от Вашия компютър, и сте длъжни да използвате уеб сайта само за законни цели. Нямате право да използвате сайта за измами или във връзка с престъпления и незаконни дейности; за изпращане, използване и повторно използване на материали, чието съдържание е незаконно, обидно, злоупотребяващо, неприлично, оклеветяващо, порнографско или заплашително или е в нарушение на авторски права, права върху търговски марки, права на конфиденциалност и защита на личните данни и други на граждани или юридически лица или на държавата, гарантирани от закона, както и материали, които оказват неблагоприятно влияние върху трети страни, неприемливи са или съдържат софтуерни вируси, политически кампании, търговски материали, верижни писма, масови писма или всякакви форми на непоискани съобщения – „спам“.

В случай на нарушение от Ваша страна, „Румик“ ООД (rumik.bg) ще сезира компетентните правозащитни органи и ще им разкрие самоличността Ви.

При и за целите на ползването на Сайта на „Румик“ ООД (rumik.bg) потребителят се съгласява: да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана от тук нататък с общото наименование Лични данни); да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, невярна, неточна, неактуална или непълна информация, „Румик“ ООД (rumik.bg) има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия електронен пощенски адрес (e-mail) и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, rumik.bg уведомява родителите, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

„Румик“ ООД (rumik.bg) не носи отговорност за загуби и вреди, причинени от разпространени атаки за отказ на услуга, вируси и други вредящи в технологично отношение материали, които може да заразят компютърните Ви устройства, компютърните Ви програми, данните и други собствени материали вследствие от използването на този уебсайт или изтеглянето на материали, публикувани на него или на друг сайт, към който е предоставена хипервръзка. Нямате право системно да извличате и/или да използвате повторно части от съдържанието на уебсайта без изричното писмено съгласие на „Румик“ ООД (rumik.bg). По-специално нямате право да използвате програми за „дълбане на данни“ (data mining), роботи или сходни методи за събиране и извличане на информация с цел (било то еднократно или многократно) повторно използване на големи части от уебсайта без изричното писмено съгласие на „Румик“ ООД (rumik.bg) rumik.bg. Нямате право да създавате и/или публикувате Ваши бази от данни, които съдържат значителна част (напр. ценовите и продуктовите ни листи) от информацията на този уебсайт без изричното писмено съгласие на „Румик“ ООД (rumik.bg).

Съдържащите се в онлайн магазина на „Румик“ ООД rumik.bg емблеми, графики, бутони, дигитално съдържание за сваляне, текстове, звуци или изображения може да да представляват защитени обекти на интелектуалната собственост.

Документите, текстовете, графическите изображения, снимките и материалите, публикувани в Онлайн магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg) или Услугите, може да включват технически неточности, печатни грешки, непълноти. „Румик“ ООД (rumik.bg) може да прави подобрения и/или промени в продуктите, услугите и/или програмите, описани в настоящите условия, по всяко време. Периодично се добавят промени в информацията на настоящите условия.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА „Румик“ ООД (rumik.bg) СТОКИ И УСЛУГИ.

Информация относно основните характеристики на стоките и услугите; крайната цена на стоките/услугите, с включени данъци и такси (без допълнителните разходи за транспорт, доставка или пощенски услуги, които са дължими от потребителя за извършване на доставката) е посочена в уебсайта, непосредствено до всеки един от съответните артикули/стоки/услуги. Всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси са дължими от потребителя.

 Когато е приложимо стоките, чиято употреба изисква наличието на технически познания, стоките, съдържащи опасни вещества, или стоките, чиято употреба предполага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за безопасност, са придружени от указания за употреба на български език. Указанията за употреба на стоките са разположени върху или в опаковката на стоката и съдържат информация, необходима на потребителите за правилното и безопасното използване и инсталиране, свързване, поддръжка или съхраняване на стоките. При необходимост указанията за употреба съдържат информация за състава/ списък със съставните части и детайли на стоката, инструкция за използване, комплектовка и поддръжка. Когато е приложимо върху опаковката на стоката е посочен срокът й на годност.

„Румик“ ООД (rumik.bg), когато е приложимо, предоставя законова гаранция за съответствие на стоките с договора за продажба и когато е приложимо, за наличието на гаранционно и/или извънгаранционно обслужване и на търговски гаранции, ако такива са предоставени, както и условията по тях.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПРАЩАНЕТО И ДОСТАВКАТА. ДАТА НА ДОСТАВКАТА.

С отправяне на поръчка Вие изпращате предложение за закупуване на продукт при условията по-долу и поръчката се счита за извършена от Ваша страна.

Вашата поръчката се счита за валидна само по отношение на стоки, продукти и услуги, за които е указано, че са налични.

Потвърждавайки/извършвайки поръчката Вие се задължавате да платите посочената в Уеб сайта, към момента на извършване на поръчката, цена за поръчаните от Вас стоки и/или услуги.

За да бъде изпълнена дадена поръчка е необходимо потвърждение от „Румик“ ООД  (rumik.bg) за наличността на продукта/ите и на съответната цена.

За да бъде изпълнена поръчката е необходимо и да бъде осъществено плащане от Ваша страна.

„Румик“ ООД (rumik.bg) Ви уведомява, че може да изиска от обслужващата банка или от Paypal да бъде извършена повторна/двойна проверка, за да се увери, че плащане на цялата цена по съответната поръчка от Ваша страна е извършено. Тази проверка може да отнеме известно време, което може да стане причина за забавяне на доставката.

В случай че поръчката Ви е приета, ще получите известие по имейл и ще Ви уведомим с кое лице сте влезли в контакт. В повечето случаи това е „Румик“ ООД  (rumik.bg) , но може да бъде и трета страна. В случай че сделката се осъществява с трето лице, „Румик“ ООД  (rumik.bg) не действа като негов представител или упълномощител, а договорът се сключва между Вас и въпросната трета страна и е предмет на условията за продажба на третата страна.

С отправяне на поръчка Вие гарантирате, че всички данни, които ни предоставяте, са верни, точни и пълни, че Вие сте упълномощеният притежател на кредитната карта/картата, чрез която се осъществява поръчката, както и че разполагате с необходимите средства, за да заплатите стойността на стоките. Цената на чуждестранните продукти и услуги може да варира. Във всички обявени цени могат да настъпват промени.

Имейлът, с който се потвърждава получаването на поръчката не означава, че сме приели поръчката.

Офертите за продукти в Онлайн Магазина на „Румик“ ООД  (rumik.bg) не са обвързващи оферти от нас.

Като щракнете върху бутона „купи сега“ или съответния подобен бутон [бутонът, потвърждаващ поръчката и желанието Ви да закупите, избраните от Вас стоки], с който изпращате поръчката си до нас, Вие приемате обвързваща оферта във връзка с всички продукти във Вашата кошница.

Договорът се счита за сключен едва след като се уверим, че плащане от Ваша страна е извършено и след като Ви изпратим имейл с потвърждение, че стоките, които сте поръчали, са Ви изпратени.

Предмет на договора са само стоките, посочени в имейла, потвърждаващ изпращането на стоките.

Изпращането и доставката на на стоките се заплаща и е за сметка от Потребителя.

„Румик“ ООД (rumik.bg) изпраща поръчките си чрез „Еконт експрес“ ООД (ECONT).

Цените за основните куриерски услуги на Еконт/Econt са посочени в тарифа за основни куриерски услуги за стандартни пратки в България на страницата на Еконт в интернет – www.ecomt.com

Доколкото законовите норми, регулиращи търговията, продажбите, вноса и износа, изискват това, изпратените по Вашата поръчка стоки от „Румик“ ООД (rumik.bg), София, България, се придружават от оригинална фактура [първичен счетоводен документ по Закона за счетоводството], съдържаща точни данни относно вида, количеството и цената на изпратените Ви стоки.

Поръчаните и платени стоки се изпращат от „Румик“ ООД (rumik.bg) , София, България, от понеделник до събота в часовия диапазон от 08.30 часа сутринта до 17.00 часа след обяд.

Изпълнението на поръчки по отношение на стоки, които са налични и по-конкретно изпращането на такива стоки, се извършва до три работни дни, след като „Румик“ ООД (rumik.bg) е потвърдило, че поръчката ще бъде изпълнена.

Изпращането на стоки, поръчани в събота след 17.00 часа и в неделя, ще бъде реализирано в понеделник след 08.30 часа сутринта.

„Румик“ ООД (rumik.bg) реализира изпращането и доставката на поръчките чрез куриерските услуги на ECONT EXPRESS, поради което при реализиране доставката на поръчките се прилагат общите и допълнителни условия за извършване на куриерски услуги на ECONT EXPRESS България, достъпни на http://www.econt.com/.

Ориентировъчният срок, съгласно условията на ECONT EXPRESS България, за извършване на доставката след изпращането е, както следва:

за България: от един до ................... работни дни.

За други държави, както следва:

за Европа: един ден за главните градове и от два до три дни за отдалечените райони;

...............................................

Посочените срокове за доставка са само ориентировъчни и препоръчителни.

Времето за изпращане и доставка може да варира в зависимост от наличностите и/или от други независещи от „Румик“ ООД (rumik.bg) обстоятелства, поради което не се обвързваме с категоричен срок за изпълнение на поръчката. „Румик“ ООД (rumik.bg) не носи отговорност за забавяне на доставката, причинено от атмосферни условия; митнически спорове и ограничения и/или от други независещи от „Румик“ ООД (rumik.bg), непредвидени и/или извънредни обстоятелства.

По време на разпродажби и специални промоции, обявени и валидни в Уеб сайта, срокът за изпращане и доставка може да бъде по-дълъг от препоръчителните и ориентировъчни срокове, посочени по-горе.

При всички случаи Вашите продукти или услуги ще бъдат доставени без прекомерно закъснение в рамките на максимум тридесет (30) дни, считано от датата на сключване на договора.

„Румик“ ООД (rumik.bg) не носи отговорност за недоставени пакети, ако доставчикът представи задоволително доказателство, че доставката е извършена на посочения от Вас актуален адрес.                                                                                                                                                               

Когато поръчаните от Вас стоки са изпратени, Вие получавате електронно съобщение [е-mail] от rumik.bg, в което се съдържат данни с номера на пратката и препратка [link] към интернет адрес за директно наблюдение на статуса на доставката.

В случай, че е налице забавяне в доставката, поради упражняване на митнически контрол или поради процедури, във връзка с митническия режим, ще бъдете уведомени за това обстоятелство от куриерската фирма и/или от „Румик“ ООД (rumik.bg).

За да използвате Услугите, предоставяни чрез този Уеб сайт, трябва да сте навършили 18 години и да притежавате активна кредитна или дебитна карта, издадена от одобрена от нас банка. Запазваме си правото да отказваме поръчки.

 

НАЛИЧНОСТ И КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОРЪЧКАТА.

Наличността на продуктите подлежи на промени по всяко време, без предупреждение.

Въпреки опитите ни да гарантираме, че всички подробности, описания и цени, публикувани на уебсайта, са верни, не са изключени и грешки. В случай че установим фактическа грешка в цените, наличността или описанието на стоките, които сте поръчали, ще Ви уведомим при първа възможност и ще Ви предоставим избор да потвърдите поръчката при коригирана цена или да я отмените; да поръчате друг артикул при липса на избрания от Вас или да отмените поръчката.

В случай че не успеем да се свържем с Вас, ще считаме поръчката за отменена. В случай че отмените поръчката, но вече сте заплатили стоките, ще Ви възстановим платената сума.

„Румик“ ООД (rumik.bg) може да постави ограничение на количеството, което може да се закупи за една поръчка, от един акаунт, от една кредитна карта, от едно лице или от едно домакинство, за което ще бъдете информирани на Уеб сайта, преди да приемем Вашата поръчка

„Румик“ ООД  (rumik.bg)  може да откаже или отхвърли всяка поръчка по всяко време и/или да развали договора, като Ви възстанови заплатените суми за поръчката, по законни причини, които включват, но не само, случаите, в които не сте спазили указаните условия по време на поръчката; когато сте поръчали стоки, които не са в наличност; когато не е възможно да се обработи плащането Ви или когато не сте извършили плащане; при явни фактически грешки на Уеб сайта или такива, допуснати във връзка с Вашата поръчка.

Ще издадем кредит или ще възстановим сумата в същата сметка и по същия начин на плащане, използвани за подаване на поръчката, освен ако изрично не сте приели друго.

Ако нямаме възможност да доставим продуктите или услугите, които сте поръчали, ще се свържем с Вас и може да Ви предложим да обмислите закупуването на алтернативен продукт.

Ако не изберете да закупите алтернативния продукт, ще отменим Вашата поръчка.

Онлайн магазинът на „Румик“ ООД  (rumik.bg) е предназначен за използване от клиенти, живеещи в региона, обслужван от този Уеб сайт, и е възможно да има ограничения за това къде можем да доставяме продуктите си, според установеното от нашите правила за доставка. За да завършите Вашата покупка, трябва да имате валиден адрес за фактуриране и доставка в рамките на този регион.

 

ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ.

Цените на продуктите в Онлайн Магазина на „Румик“ ООД  (rumik.bg) са тези, които са обявени на Уеб сайта. Продажната цена на стоката е тази, която е посочена непосредствено до/под съответната снимка и описанието на стоката.

Цените на продуктите и наличността подлежат на промени по всяко време без предупреждение, но Вие винаги ще трябва да заплатите цената, показвана в момента, в който потвърждавате поръчката си.

Всички посочени цени са с ДДС и включват всички данъци или такси („Данъци“), които важат за Вашата покупка. Всеки артикул във Вашата Кошница за пазаруване се показва с текущата продажна цена.

Цените, изборът на продукти и промоциите, предлагани на Уеб сайта, може да се различават по всяко време от тези, предлагани или налични в търговските обекти на „Румик“ ООД за продажби на едро и дребно.

„Румик“ ООД не гарантира, че цената, продуктите или промоциите, предлагани онлайн, ще са налични или приети и в търговските обекти на „Румик“ ООД за продажба на дребно. Респективно, „Румик“ ООД  не гарантира, че цената, продуктите и промоциите, предлагани в магазините на дребно и едро, ще са налични или приети онлайн.

Ценообразуването в уеб сайта (електронния магазин) на „Румик “ООД (rumik.bg) се базира на продажбите на физически лица, които са крайни потребители. Ако желаете да закупите на едро или да сключите договор за франчайзинг, свържете се с нас за повече информация относно политиката ни за корпоративни клиенти.

Магазинът на „Румик “ООД (rumik.bg) не предлага гаранция за еднаквост на цените. Той няма да уеднакви дадена цена с цена, предлагана от други търговци на дребно за същите артикули.

Може да купувате продукти от Онлайн Магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg) с помощта на следните видове карти: Visa, MasterCard. Също така може да купувате продукти от Магазина чрез PayPal.[Други видове системи за плащане, които могат да бъдат използвани са 2CheckOut, PayPal, AuthorizeNet, SECPay, iPayment, PSiGate, ePay bg и др.]  

Магазинът на „Румик“ ООД (rumik.bg) не приема чекове, платежни нареждания, ваучери за стоки на дребно от „Румик“ ООД или други форми на плащане.

Ваучерите за стоки на дребно от „Румик“ ООД може да се използват само в търговските обекти за продажба на дребно и едро на „Румик“ ООД.

„Румик“ ООД (rumik.bg) си запазва правото да променя опциите за плащане по всяко време и поради каквато и да е причина. Ако офертите се предлагат в местната Ви валута, а трябва да се заплатят в друга валута чрез международна кредитна карта, финалната цена във Вашата валута ще зависи от валутните курсове за чуждата валута, данъците и таксите, които се прилагат от банката Ви или от издателя на международната Ви кредитна карта. Тези транзакции може да подлежат на облагане с данъци и/или такси за международни транзакции, които не се начисляват от „Румик“ ООД (rumik.bg) .

След като получим поръчката Ви, извършваме стандартна процедура по проверка на картата, с която правите плащането, за да се уверим, че разполагате с достатъчно салдо, за да се осъществи плащането. Сумата ще бъде прехвърлена от сметката/картата Ви след приемане на поръчката. Стоките се изпращат след като се уверим, че плащането на цялата сума за направената поръчка от Ваша страна е извършено.

Реалното прехвърляне на пари от картата Ви към банковата сметка на „Румик“ ООД (rumik.bg) се реализира от електронната система на банката, а не от Интернет магазина.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ.

Освен когато са приложими изключенията, предвидени в закон, Вие разполагате със срок от 14 (четиринадесет) дни за отказ от договора, сключен чрез Уеб сайта, без да посочвате причина за това и без да заплащате никакви разходи, с изключение на преките разходи по връщането на стоките, които са за Ваша сметка.

Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дневен, считано от а)при договори за услуга – от деня на сключване на договора и б) при договори за продажба – от деня, в който потребителят или трето лице, посочено от потребителя, влезе във владение на стоките.

За да упражните правото на отказ Вие следва да информирате „Румик“ ООД (rumik.bg) преди изтичането на посочения по-горе 14-дневен срок за решението си да се откажете от договора. За тази цел вие можете а) да изпратите до „Румик“ ООД (rumik.bg) стандартния формуляр за упражняване право на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4  от Закона за защита на потребителите (приложен към настоящите общи условия като Приложение № 1) или б) да заявите по друг начин недвусмислено решението си да се откажете от договора. Уведомлението може да изпратите по пощата, чрез нотариус, по електронна поща.

Може да попълните и подадете стандартния формуляр за отказ, предвиден в Приложение № 1 към настоящите общи условия по електронен път на нашия уеб сайт.

Може да формулирате и свое недвусмислено заявление за отказ от договора, което да подадете по електронен път на нашия уеб сайт или да изпратите по пощата – препоръчано с обратна разписка или чрез нотариус.

Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Вие сте упражнили правото си на отказ в предвидения 14-дневен законов срок, ако съобщението за упражняване на правото на отказ е изпратено от Вас преди изтичането на този срок.

Тежестта на доказване за упражняването на правото на отказ е на потребителя.

Упражняването на правото на отказ в срок прекратява задълженията на страните: а) да изпълнят договора или да сключат договора, когато потребителят е направил предложение.

В случай на отказ „Румик“ ООД ще възстанови сумите, платени от Вас, във връзка с договора, от който сте се отказали.

За да получите номер, потвърждаващ предстоящото връщане на даденото по договора [return authorization number - RAN], трябва да посетите акаунта си, да изберете/посочите стоките/артикулите, които ще връщате, както и начина на връщане.

В отговор ще получите email от „Румик“ ООД (rumik.bg) с Вашия номер, потвърждаващ връщането и инструкции за връщане на стоките. В инструкциите е възможно да Ви бъде посочен куриер/куриерска фирма/превозвач, който/която „Румик“ ООД (rumik.bg) Ви предлага да извърши доставката по връщането. Посоченият от „Румик“ ООД (rumik.bg) куриер/куриерска фирма следва да се приема като лице, упълномощено от „Румик“ ООД да получи стоките.

Освен ако „Румик“ ООД (rumik.bg) не е предложил сам да прибере стоките, Вие следва да изпратите обратно стоките, или да ги предадете на „Румик“ ООД или на упълномощено от него лице, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сте съобщили на „Румик“ ООД (rumik.bg) решението си да се откажете от договора.

Потребителят заплаща преките разходи по връщането на стоките, освен ако търговецът не се е съгласил да ги заплати. Независимо дали сте избрали да ползвате услугите на посочения от „Румик“ ООД (rumik.bg) куриер за извършване на доставката по връщането на стоките, или сте избрали друг начин на доставка, преките разходи за доставка по връщане на стоките са за Ваша сметка. Тези разходи се очаква да не надвишават разходите, които са били извършени за доставката на продуктите при изпълнение на поръчката, за стойността на които разходи декларирате, че сте уведомен при получаване на продукта/ите по сключения чрез ползването на настоящия уеб сайт договор.

„Румик“ ООД (rumik.bg) има право да отложи изплащането на сумите, платени от Вас по договора, по отношение на който сте упражнили ефективно правото си на отказ, докато не получи стоките обратно или докато Вие не докажете, че сте изпратили обратно стоките [в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано].

Вие отговаряте само за намаляване стойността на стоките, причинено от боравене с тях, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоките. [С цел да установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоките потребителят следва да борави със стоките и да ги изпробва така, както това би му било разрешено в магазин. Например потребителят следва да само да пробва една стока, но не и да я употребява, разглобява, ремонтира, уврежда и др.]

Магазинът на „Румик“ ООД (rumik.bg) няма да приема следните продукти за връщане: (i) недвусмислено персонализирани продукти; (ii) продукти, изработени по поръчка на потребителя; (iii) използвани продукти, изменени/преправяни продукти или видимо износени или повредени продукти, (iv) физически ваучери за подарък; (v) извършени услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

Всички върнати стоки трябва да са в оригиналната опаковка на производителя, придружени от гаранциите от производителя; оригиналните и приложените от „Румик“ ООД (rumik.bg) ръководства с инструкции за употреба и съхранение; да съдържат всички съставни и прилежащи части, компоненти и аксесоари.

Според приложимото право „Румик“ ООД (rumik.bg) си запазва правото да откаже всяко връщане, ако то не съответства на критериите и условията за връщане.

Всички продукти трябва да бъдат върнати, като за тях е положена съответната грижа (като например да не изглеждат употребявани, изхабени или повредени и да са в състояние, което ни позволява да ги продадем повторно).

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Като условие за използването на уебсайта и Услугите от Ваша страна, Вие ни гарантирате, че няма да ги използвате за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена в настоящите условия, правила и бележки. Не може да използвате уебсайта и Услугите по начин, който може да повреди, забрани, претовари или наруши работата на уебсайта и на сървъра на „Румик“ ООД (rumik.bg) или мрежите, свързани към сървъра на „ЕВИС  „Румик“ ООД (rumik.bg), или да пречи на използването на Услугите от други лица. Нямате право да правите опити за получаване на неоторизиран достъп до каквито и да е Услуги, други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани със сървъра на „Румик“ ООД (rumik.bg) или с която и да е от Услугите, като използвате хакване, търсене на пароли или каквито и да е други способи.

Настоящият уеб сайт може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост и се управляват от трети лица, които Ви позволяват да напуснете Уеб сайта на „Румик“ ООД (rumik.bg). „Румик“ ООД (rumik.bg) не носи отговорност за съдържанието на свързаните файлове или връзките в тях, както и за тяхната сигурност, политики за защита на личните данни, за евентуалните промени или актуализации на тези сайтове. „Румик“ ООД (rumik.bg) Ви предоставя тези връзки само за удобство и включването на каквито и да е връзки не означава, че „Румик“ ООД (rumik.bg) одобрява дадения сайт. Използването от Ваша страна на дадения уеб сайт на трето лице подлежи на условията и правилата на това трето лице.

Продуктите, закупени от Магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg) може да се подчиняват на нормативните и подзаконовите нормативни актове за контрол на износа и на митническите правила. Вие приемате да съблюдавате всички международни и местни закони и разпоредби, които важат за Вас във връзка с такива продукти.

Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за закупуването и за акаунта си за всички покупки, които правите в Магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg). Вие се съгласявате своевременно да актуализирате информацията за акаунта си и всяка друга информация, вкл. имейл адрес, номера на кредитните карти и датите на тяхното изтичане, така че да можем да завършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо, във връзка с тези транзакции.

Някои от продуктите, които са налични в Магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg), се предоставят с гаранции от производителите. Прегледайте гаранциите от производителите за конкретни подробни данни, относно действието на гаранциите и разрешаването на проблеми, които се покриват от съответните гаранции.

Ако възникне проблем с Вашия продукт, свържете се с нас.

При работата си с клиенти „Румик“ ООД (rumik.bg) се придържа към етичния кодекс на ........................................, със съдържанието на който можете да се запознаете тук .................................................................

Трябва да сте навършили пълнолетие съгласно държавата/територията на местожителство, за да закупувате продукти от Онлайн Магазина на „„Румик“ ООД (rumik.bg).

„Румик“ ООД (rumik.bg) може да актуализира настоящите общи условия за продажба и предоставяне на услуги преди следващата Ви покупка без известие за това.

Преглеждайте текущите Общи условия за продажба и предоставяне на услуги при всяко посещение на Магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg).

Различните монитори на компютри показват цветовете по различен начин и не можем да гарантираме, че цветът, който виждате на монитора си, ще съответства на цвета на продукта.

Всяко съдържание на нашия Уеб сайт може да е неправилно или неактуално по всяко време. Запазваме си правото да правим промени в Уеб сайта на Магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg) по всяко време, вкл. на цените на продуктите, на спецификациите, на офертите и наличността.

 „Румик“ ООД (rumik.bg) може да прекрати Вашия акаунт или използването на Уеб сайта на Магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg) от Ваша страна по всяко време при наличие на основателни причини, включващи, но не само, нарушаване от Ваша страна на тези Условия за използване и продажба, или в случай, че Уеб сайтът вече не се управлява от „Румик“ ООД. Чрез използването на Магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg) Вие се съгласявате да носите отговорност за всички поръчки, които правите, или такси и разноски, възникнали преди това прекратяване. „Румик“ ООД (rumik.bg) може да промени, прекрати или по друг начин временно да преустанови Магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg) по всяко време, поради каквато и да е причина и без предварително известие за това към Вас. Ако подобна промяна, прекратяване или преустановяване засегне използването на Услугата или/продукта от Ваша страна или по друг начин наруши Вашите права, се свържете с Магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg).

Продуктите, продавани в магазина на „Румик“ ООД (rumik.bg), подлежат на всички задължителни законни гаранции и, където е приложимо, имат гаранция само съгласно условията на което и да е лицензионно споразумение или гаранция от производителя, която може да придружава продуктите.

Освен ако не е изрично гарантирано в лицензионното споразумение или в която и да е гаранция от производителя, която може да придружава продукта, не се предоставя гаранция.

„Румик“ ООД (rumik.bg) ще ви предостави защитата и ползите на всяко задължително приложимо право или законова гаранция, отнасящи се за дефектни продукти.

Приложение № 1.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До: „Румик“ ООД, ЕИК: 130840417,

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Мара Бунева“ № 29,

представлявано от Румен Благоев Тодоров и Весела Михайлова Тодорова – поотделно;

тел.: …………………;

e-mail: ………………………………..;

web site: rumik.bg

С настоящото Ви уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*: ............................................................................................................,

Поръчано на: ....................................................................,

получено на: ......................................................................,

Име на потребителя/ите: .................................................................................

Адрес на потребителя/ите: .............................................................................

**телефонен номер на потребителите: ...........................................................

Подпис на потребителя/ите: .....................................................(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата ------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

** Предоставя се по желание на потребителя.